Übersetzungen: von griechisch

человеке

 • 1 αγος

      I.
       ἀγός
       (ᾰ) ὅ предводитель, вождь Hom., Pind., Aesch., Eur., Anth.
      II.
       ἅγος
      ἅγος, ἄγος
      - εος (ᾰ) τό
      1) тяжкая вина (навлекающая проклятье)
      ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι Her. — подлежать проклятью;
      ἄ. σφι ἐγένετο Her. — над ними нависло проклятье;
      ἄ. φυλάσσου Aesch. — берегись, как бы проклятье не пало на тебя;
      ἄ. θεῶν πατρῴων Aesch. — преступление против отечественных богов;
      ἄ. ἐκθύσασθαι Her. или ἀφοσιώσασθαι Plut.очиститься от преступления

      2) ( о человеке) скверна, изверг ( виновник всеобщего проклятья) Soph.
      

  τὸ ἄ. ἐλαύνειν Thuc., Plut.изгнать преступника из своей среды

      3) искупление вины, очищение
      

  τοσοῦτον, ὅσον ἄ. μόνον (sc. ἐστίν) Soph. — столько, сколько требует искупление, т.е. чтобы не навлечь на себя проклятья

      4) благоговейный страх, благоговение
      

  (μέγα θεῶν ἄ. HH.)

  Древнегреческо-русский словарь > αγος

 • 2 αγος...

      ἄγος...
      ἅγος, ἄγος
      - εος (ᾰ) τό
      1) тяжкая вина (навлекающая проклятье)
      ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι Her. — подлежать проклятью;
      ἄ. σφι ἐγένετο Her. — над ними нависло проклятье;
      ἄ. φυλάσσου Aesch. — берегись, как бы проклятье не пало на тебя;
      ἄ. θεῶν πατρῴων Aesch. — преступление против отечественных богов;
      ἄ. ἐκθύσασθαι Her. или ἀφοσιώσασθαι Plut.очиститься от преступления

      2) ( о человеке) скверна, изверг ( виновник всеобщего проклятья) Soph.
      

  τὸ ἄ. ἐλαύνειν Thuc., Plut.изгнать преступника из своей среды

      3) искупление вины, очищение
      

  τοσοῦτον, ὅσον ἄ. μόνον (sc. ἐστίν) Soph. — столько, сколько требует искупление, т.е. чтобы не навлечь на себя проклятья

      4) благоговейный страх, благоговение
      

  (μέγα θεῶν ἄ. HH.)

  Древнегреческо-русский словарь > αγος...

 • 3 ανθρωπολογος

      2
      говорящий о человеке Arst.

  Древнегреческо-русский словарь > ανθρωπολογος

 • 4 ανθρωποομαι

      ирон. (о стоиках) иметь представление о человеке Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > ανθρωποομαι

 • 5 εωλος

       ἕωλος
      2
      [ἕως]
      1) ( о кушаньях) вчерашний, т.е. несвежий, черствый
      

  (ἄρτοι Arst.)

      2) перестоявшийся, загнивающий
      3) обнаруживающий признаки разложения
      

  (νεκρός Luc.)

      4) чадящий, зловонный
      

  (θρυαλλίς Luc.)

      5) увядающий, блеклый
      

  (στέφανος Plut.; μύρτον Anth.)

      6) устаревший, несовременный, стародавний
      

  (ἀδικήματα Dem.; σοφισμάτια Luc.; ῥαψῳδίαι, πράγματα Plut.)

      7) ( о человеке) сильно запоздавший Plut.
      8) страдающий похмельем (со вчерашней попойки)
      

  (ἕ. καὴ τεταραγμένος Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > εωλος

 • 6 και

       καί
      conj. (иногда adv.)
      

  (in crasi: χὠ = κ. ὅ; χἠ = κ. ἥ; χοἰ = κ. οἱ; κἀγαθός = κ. ἀγαθός; κἄλλος = κ. ἄλλος; κἀγώ = κ. ἐγώ; κάμοῦ = κ. ἐμοῦ; κἐκ = κ. ἐκ; κἄστιν = κ. ἔστιν и т.д.)

      1) и

  (κ. κατὰ γῆν κ. κατὰ θάλατταν, θαυμάσιος τὸ κάλλος κ. τὸ μέγεθος Xen.)

  ; ( при каждом члене обособляющего перечисления - обычно начиная со второго)
      

  αἱ ἔλαφοι κ. δορκάδες κ. οἱ ἄγριοι οἶες κ. οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι Xen. — олени, газели, дикие овцы и дикие ослы;

      ( для усиления связи - — с предшеств. τε):
      ἥ τοῦ χρυσοῦ τε κ. ἀργύρου ἀπληστία Plat. — ненасытная жажда золота и серебра;
      ἀεί τε κ. τότε Plat. — как всегда, так и в этот момент (теперь)

      2) и в частности, и притом, и в том числе, между прочим и
      

  (θεοὴ ἅπαντες κ. Ποσειδῶν Aesch.)

      ἄλλα τε εἶπε κ. περὴ τούτου Plat. (Сократ) говорил о разных вещах, между прочим и о нем

      3) а именно
      

  δῶμα Διὸς κ. μακρὸς Ὄλυμπος Hom. — обиталище Зевса, то есть высокий Олимп

      4) ( после ὅμοιος, ἴσος, αὐτός) что и, как и
      

  ὁμοίως κ. πρίν Thuc. — так же, как и прежде;

      ἴσα κ. ἱκέται Thuc. — совсем как просители;
      ἴσα κ. τὸ μηδέν Soph. — все равно что ничто;
      ὅ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὴ κ. ἡμῖν Xen. — нам предстоит тот же поход, что и нам

      5) ( после ἄλλος, ἕτερος, αὐτός, ταὐτός, ἐναντίος) в сравнении с, чем
      

  πᾶν τοὐναντίον ἔχει νῦν τε κ. τότε Plat. — все обстоит теперь иначе, чем тогда;

      οὐ τέν αὐτέν τυγχάνω γνώμην ἔχων ἔν τε τῷ παρόντι κ. περὴ τὰς ἀρχὰς τοῦ λόγου Dem. — у меня теперь не то мнение, какое (было) в начале речи;
      οὐ ταὐτὰ σύ τ΄ ἐμοῦ κατηγορεῖς κ. ἐγὼ σοῦ Plat. — ты обвиняешь меня не в том, в чем я тебя

      6) также и, так же как, равным образом
      

  ὥσπερ κ. ἐν πολέμῳ Xen. — так же, как на войне;

      οὕτω κ. τῶν κινδύνων μετέχειν Xen. — участвовать также и в опасностях;
      οὗτός ἐστιν, εἴπερ τις κ. ἄλλος, ὅ τευξόμενος τοῦ ὄντος Plat.если кто-л. вообще может постичь бытие, то (именно) он;
      ἐπίσταται δ΄ εἴ τις κ. ἄλλος Xen. — он умеет это (делать) не хуже, чем кто-л.

      7) хотя (бы), по крайней мере
      8) однако, и в то же время, но, а, все же
      

  (ἀηδές τι κ. ὠφέλιμον Plat.)

      ἄλλῳ κ. οὐχ αὐτῷ Plat. — для другого, а не для себя;
      ἵνα κ. εἰδῶ ὅ τι λέγεις Plat. — чтобы мне все же знать, что ты говоришь

      9) κ.κ. как …так
      

  ἐγένετο κ. Ἕλληνι κ. βαρβάρῳ Xen. — можно было как греку, так и негреку

      10) κ.κ. хотя …но, и все же
      

  σὺ κ. δέδορκας, κοὐ (= κ. οὐ) βλέπεις, ἵν΄ εἶ κακοῦ Soph. — ты хотя и зрячий, но не видишь как ты несчастен;

      ( между πολύς или ὀλίγος и другим — прилагат. перевода не требует):
      πολλαὴ κ. μεγάλαι πόλεις Xen. — много больших городов;
      πολλὰ κ. ἀμήχανα Xen.много затруднений

      11) и вот, тогда
      

  κ. ὅ Σωκράτης ἔφη Plat. — тогда Сократ, сказал

      12) intens. при imper. (соотв. русск. же, -ка)
      

  κ. μοι δὸς τέν χεῖρα Hom. — дай-ка мне руку;

      κ. μοι ἀπόκριναι Plat. — ответь же мне;
      κ. μοι ἀνάγνωθι τὸν νόμον Lys.а ну зачитай-ка мне закон

      13) (усилит. при вопросе) и, (да) разве, неужели
      

  κ. μοι νεμεσήσεαι ὅττι κεν εἴπω ; Hom. — неужели ты рассердишься на меня за то, что я скажу?;

      κ. ταῦτα δρᾶν νοεῖς ; Soph. — и ты это думаешь сделать?;
      ποῖον ἄνορα κ. λέγεις ; Soph.о каком это человеке ты говоришь?

      14) и притом, и к тому же
      

  (παρῆσάν τινες κ. πολλοί γε Plat.)

      ἐχθροὴ κ. ἔχθιστοι Thuc. — враги и, притом, враги смертельные

      15) а пожалуй, и даже
      

  ὀλίγου τινὸς ἄξιόν ἐστι κ. οὐδενός Plat. (это) вещь небольшой ценности, а пожалуй, и никакой;

      ἄνδρες κ. μάλα λυγροί Hom. — даже самые жалкие люди;
      κ. λίην ἐοικὼς ὄλεθρος Hom. — вполне даже заслуженная гибель (Эгиста);
      κ. πάνυ Plat. — даже очень, совершенно

      16) (усилит. при superl.)
      

  κ. μάλιστα Xen. — в высшей (даже) степени;

      κ. μωρότατον Xen.крайне безрассудно

      17) κ. τοῦτο или κ. ταῦτα несмотря на, хотя
      

  κ. ταῦτα σοφὸς ὤν Plat.как (ты) ли мудр

      18) а затем, попеременно
      

  (οἱ συγγενεῖς μῆνές με μικρὸν κ. μέγαν διώρισαν Soph.)

      19) или
      

  (εἷς κ. δύο Hom.; δύο κ. τρία βήματα Xen.)

      ὁμοίως κ. παραπλησίως Dem.одинаково или сходно

      20) (в знач. подчинительного союза), ἠώς τε δέ διέφαινε κ. ἐγένοντο ἐπὴ τῷ οὔρεϊ Her. когда занялась заря, (персы) оказались на горе; κ. ἥκομεν κ. ἡμῖν ἐξελθὼν ὅ θυρωρὸς εἶπε Plat. когда мы пришли, привратник, выйдя, сказал нам
      (1) κ. ἄν даже (и); κ. γάρ (усилит. κ. γάρ ῥα, κ. γὰρ δή или κ. γὰρ κ.) ибо ведь, да ведь
      

  κ. γὰρ νῦν ὁμολογῶ Plat. — да ведь я теперь согласен;

      κ. γὰρ οἱ ἰατροὴ καίουσι κ. τέμνουσι ἐπ΄ ἀγαθῷ Xen.ведь с благой же целью врачи жгут и режут

      (2) κ. γὰρ οὖν поэтому-то, именно поэтому
      

  κ. γὰρ οὖν ἐπίστεον αὐτῷ αἱ πόλεις Xen.поэтому-то города доверяли ему (Киру)

      (3) κ. …γέ и притом, и даже или право же
      

  κ. καλῶς γε λέγεις Plat. — говоришь ты, право же, хорошо;

      κ. πολλοί γε Plat. (были), и даже многие

      (4) κ. …δέ, κ. …δέ τε, κ. δέ νυ но (все) так же, все еще
      

  κ. δ΄ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλεν ; Hom. — так все еще ратные дела у тебя на уме?;

      λόγχαι, τοξεύματα κ. πλεῖστοι δ΄ ἐκ χερῶν λίθοι Xen. — дротики, стрелы, но еще больше бросаемых вручную камней

      (5) κ. δή а (и) вот (даже), и вот уже, и вот допустим, предположим
      

  κ. δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς Hom. — а ты вот угрожаешь отнять у меня награду;

      κ. δέ ἀποβαίνομεν εἰς τέν χώραν Xen. — и вот мы, допустим, высаживаемся на землю;
      κ. δέ κ. — ну а также, а в том числе:
      ἄλλα τε χωρία κ. δέ κ. Λῆμνος Her. — разные страны, а среди них и Лемнос

      (6) κ. εἰ ( in crasi κεἰ) и κ. εἴ κε даже если (бы)
      

  (с ind., conjct. или opt.)

      κ. εἰ μάλα καρτερός ἐστιν Hom.будь он даже чрезвычайно силен

      (7) κ. μέν, κ. μὲν δή и κ. μὲν δή. …γε и кроме того, к тому же еще
      

  κ. μὲν δέ κ. ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη ; Plat. — но ведь необходимо же, чтобы (честный и справедливый человек) был, кроме того, еще и мужественным?

      (8) κ. …μέντοι и все же
      

  κ. οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν Xen. — и все же, говорят, даже он не пострадал

      (9) κ. μήν поистине, (но) право же, конечно, но кроме того, но также; κ. μέν τἀληθῆ σοι ἐρῶ Plat. я скажу тебе всю правду; κ. μέν πολλάκις θαυμάσας Σωκράτη Plat. я, по правде говоря, часто удивлялся Сократу; κ. μέν Τάνταλον εἰσεῖδον Soph. видел я также и Тантала
      (10) κ. νύ κε(ν) и κ. νύ κε δή и конечно …бы
      

  κ. νύ κεν ἄσπετον ἤρατο κῦδος Hom.и уж конечно великую бы славу стяжал (Менелай)

      (11) κ. ῥα и вот
      

  κώκυσεν Εὐρύκλεια κ. ῥ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα Hom. — заплакала Эвриклея и вот, рыдая, промолвила

      (12) κ. τε и даже, и при этом
      (13) κ. περ = καίπερ (см. περ)
      (14) κ. τοι = καίτοι (см. τοι)

  Древнегреческо-русский словарь > και

 • 7 κραζω

       κράζω
       (ᾱ) (fut. κεκράξομαι - поздн. κράξω, aor. 1 ἔκραξα, aor. 2 ἔκρᾰγον, pf. = praes. κέκραγα См. κεκραγα, ppf. ἐκεκράγειν, imper. κέκραχθι - pl. κεκράγετε)
      1) кричать, квакать Arph.
      2) кричать, вопить
      

  (ἀπὸ τοῦ φόβου, ἔκραξεν λέγουσα NT.)

      σὺ δ΄ αὖ κέκραγας κἀναμυχθίζῃ Aesch. — а ты все вопишь и стонешь;
      κεκραγέναι πρός τινα Arph.с криком обратиться к кому-л.;
      ποίου (= περὴ ποίου) κέκραγας ἀνδρὸς ὧδ΄ ὑπέρφρονα ; Soph. — о каком человеке ты столь нагло шумишь?;
      κεκραγώς Arst. — крича, громким голосом

      3) с криком требовать
      

  (τι Arph.)

  Древнегреческо-русский словарь > κραζω

 • 8 λυκος

       λύκος
       (ῠ) ὅ
      1) волк
      

  (ἥ λ. волчица) (πολιός, κρατερῶνυξ, ὀρέστερος, ὠμοφάγος Hom.; κοιλογάστωρ Aesch.)

      λύκον ἰδεῖν погов. Plat. — увидеть волка, т.е. онеметь;
      λ. οἶν ὑμεναιοῖ погов. Arph.волк сочетается с овцой и λύκοι ἄρν΄ ἀγαπῶσιν погов. Plat. волки относятся с любовью к ягнятам ( о невозможном);
      λ. κεχηνώς погов. Arph.разинувший пасть волк (о человеке, которому нельзя верить);
      λύκου βίον ζῆν Polyb. — жить волчьей жизнью, т.е. грабежом;
      λύκοι ἐν ἐνδύμασι προβάτων погов. NT.волки в овечьих шкурах

      2) «волк» ( разновидность галки) Arst.
      3) «волк» ( вид паука) Arst.
      4) удила для норовистых лошадей, мундштук Plut.
      5) перен. хищник, т.е. совратитель, распутник Anth.

  Древнегреческо-русский словарь > λυκος

 • 9 μυς

       μῦς
      μῠός ὅ (стяж. acc. pl. μῦς, dat. μῠσί - иногда μῡσί; voc. sing. μῦ)
      1) мышь
      

  μ. ἀρουραῖος Her. — полевая мышь;

      μ. πίττης (дор. πίσσας) γεύεται погов. Dem., Theocr.мышь вкушает смолу (о человеке, который попал в беду)

      2) ракушник (Mytilus edulis, вид моллюска) Aesch.
      3) мышиный кит (Balaena musculus, крупная разновидность кита) Arst.
      4) мышца, мускул Arst., Theocr.

  Древнегреческо-русский словарь > μυς

 • 10 σαρκοφαγια

      ἥ
      1) плотоядность Arst.
      2) ( о человеке) мясное питание, потребление мяса Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > σαρκοφαγια

 • 11 υς

      ὗς
      ὑός ὅ и ἥ (dat. ὑΐ, acc. ὗν; pl.: ὗες, ὑῶν, ὑσί, ὗς - св односложн. формах и св двусложн.) кабан, свинья Hom.
      

  ὗς ἄγριος Her., Xen. — дикий кабан;

      ὗς ποτ΄ Ἀθαναίαν ἔριν ἤρισεν Theocr. или ὗ. τέν или πρὸς Ἀθηνᾶν Plut.бралась свинья учить Афину (погов. о самонадеянных невеждах);
      λύειν τέν ἑαυτοῦ ὗν Arph. — давать волю своим звериным инстинктам, т.е. гневу

  Древнегреческо-русский словарь > υς

 • 12 αβέρτος

  η, ο открытый, прямой ( о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αβέρτος

 • 13 αβολιδοσκόπητος

  η, ο [ος, ον ]
  1) непрозондированный, неразведанный; 2) перен. непрощупанный (о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αβολιδοσκόπητος

 • 14 άβολος

  η, ο
  1) неудобный; без удобств; 2) плохой, труднопроходимый (о дороге); 3) тяжёлый, с тяжёлым характером, несговорчивый (о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > άβολος

 • 15 άβουλος

  η, ο [ος, ον ]
  1) безвольный, слабохарактерный; нерешительный; 2) неосмотрительный, неосторожный; 3) неосновательный (о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > άβουλος

 • 16 αγαλήνευτος

  η, ο [ος, ον ]
  1) неспокойный, бурный, штормовой; 2) беспокойный (о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αγαλήνευτος

 • 17 αδιάταχτος

  η, ο
  1) не приведённый в порядок; неустроенный; 2) действующий без приказа; осуществляемый без приказа, распоряжения; 3) не оставивший завещания; 4) непоследовательный; неразумный (о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αδιάταχτος

 • 18 αδικαίωτος

  η, ο [ος, ον ] которого не оправдали (о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αδικαίωτος

 • 19 αδύναμος

  η, ο
  1) слабый, малосильный, маломощный (о человеке); 2) некрепкий, хрупкий, ломкий; 3) хилый, болезненный

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αδύναμος

 • 20 αδυσκόλευτος

  η, ο
  1) беспрепятственный, не встречающий препятствий; 2) не вызывающий трудностей, нетрудный; 3) с лёгким характером (о человеке)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αδυσκόλευτος

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • человеке нормальным слухом — 3.2 человеке нормальным слухом (ontologically normal person): Человеке нормальным состоянием здоровья, у которого отсутствуют признаки и симптомы ушных заболеваний, причем наружные слуховые проходы свободны от выделений, и который в течение жизни …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Духless. Повесть о ненастоящем человеке — Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке …   Википедия

 • Повесть о настоящем человеке — У этого термина существуют и другие значения, см. Повесть о настоящем человеке (значения). Повесть о настоящем человеке …   Википедия

 • Повесть о настоящем человеке (опера) — У этого термина существуют и другие значения, см. Повесть о настоящем человеке (значения). Опера Повесть о настоящем человеке Композитор Сергей Прокофьев Автор(ы) либретто Сергей Прокофьев, Мира Мендельсон Прокофьева …   Википедия

 • Внешнее и внутреннее в человеке: проблема соотношения — В процессе О. людей их внутренние, сущностные стороны раскрываются, выражаются внешним образом, становятся, в той или иной степени, доступными для других. Это происходит благодаря взаимосвязи внешнего и внутреннего в человеке. При самом общем… …   Психология общения. Энциклопедический словарь

 • Повесть о настоящем человеке (фильм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Повесть о настоящем человеке (значения). Повесть о настоящем человеке …   Википедия

 • О человеке, о его смертности и бессмертии —    философский трактат Радищева. Написан в период илимской ссылки (1792–1796). Одно из наиболее сложных для понимания и историко философской оценки произв. рус. мысли, породившее разнообразные т. зр. среди исследователей. Трактат впервые увидел… …   Русская Философия. Энциклопедия

 • Игры о Человеке-пауке — По мотивам приключений супергероя Marvel Comics Человека паука было разработано множество компьютерных и видеоигр. Содержание 1 До 1990 х 2 1990 е 3 2000 е 4 Примечания …   Википедия

 • Притча о человеке, просящем хлеба в полночь — Настойчивый друг (Джон Эверетт Милле, 1864) Притча о человеке, просящем хлеба в полночь у своего друга  одна из притч Иисуса Христа, содержащаяся в …   Википедия

 • Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке — Автор: Сергей Минаев Жанр: Повесть Язык оригинала: Русский Выпуск: 2006 Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке дебютная книга Сергея Минаева, написана в 2006 году. По словам автора, все истории и персонажи в кни …   Википедия

 • Повесть о настоящем человеке (значения) — Повесть о настоящем человеке: Повесть о настоящем человеке повесть Бориса Полевого. Повесть о настоящем человеке фильм по одноимённой повести Бориса Полевого. Повесть о настоящем человеке опера Сергея Прокофьева по мотивам повести Бориса Полевого …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.