Übersetzungen: von deutsch

Jos

 • 1 Jo-Jo

  n; -s, -s yoyo
  * * *
  [jo'jo, 'joː'joː]
  nt -s, -s
  yo-yo
  * * *
  <-s, -s>
  [joˈjo:]
  nt yo-yo
  * * *
  das; Jo-Jos, Jo-Jos yo-yo
  * * *
  Jo-Jo n; -s, -s yoyo
  * * *
  das; Jo-Jos, Jo-Jos yo-yo

  Deutsch-Englisch Wörterbuch > Jo-Jo

 • 2 Abend

  m -s, -e večer (-i) f; (Westen) zapad m; es wird -, es geht auf (zum) - nastaje, približava se večer; am - uvečer; gegen - podvečer, predvečer; den - über cijelu večer; einen guten - sagen reći (reknem) dobar večer; ich komme vor - nicht zurück neću se prije večeri vratiti; zu - speisen (essen) večerati; zum - bekommen dobiti (-bijem) za večeru; der - des Lebens kraj m života, starost (-i) f; es ist noch nicht aller Tage - još se sve može izmijeniti; der - vor der Schlacht predvečerje n bitke; der heilige - badnjak; Montag - u ponedjeljak uvečer; des -s uvečer; montags abends svakog ponedjeljka uvečer, obično u ponedjeljak uvečer; heute (gestern, morgen) abend danas (jučer, sutra) uvečer

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Abend

 • 3 abgehen (ging ab, abgegangen aux sein)

  v otići (odem); eine Strecke - proći prugom, pregledati prugu; von der Schule - ostaviti školu, otići sa škole; von seiner Meinung - promijeniti mišljenje; Waren - lassen otpremiti robu; mit Tode - umrijeti (umrem); sich nichts - lassen lagodno živjeti (-vim); ab - und zugehen odlaziti i dolaziti; hundert Dinar gehen für Spesen ab sto dinara iznose troškovi; du gehst mir ab teško mi je bez tebe; das ginge mir ab to bi mi još trebalo; die Ware geht reißend ab za robom je velika potražnja

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > abgehen (ging ab, abgegangen aux sein)

 • 4 absehen

  (a, e) dogledati; von etw. - ne obazirati (-zirem) se na što; odustati (-stanem) od čega; das Ende von etw. - dogledati konac čega; jdm. etw. - povoditi se za kim; jdm. etw. an den Augen - pogoditi nečije misli; die Gelegenheit - uhvatiti priliku; sein Ziel - ići (idem) za svojim ciljem; es ist noch nicht abzusehen ne može se još znati (nejasno je), kako će se to svršiti; abgesehen davon bez obzira na to

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > absehen

 • 5 abseits

  adv sa strane, po strani, na strani, u prikrajku; - des Weges daleko od puta, po strani puta; ein wenig - seiner selbst sein ne biti se još posve snašao (-šla, -šlo)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > abseits

 • 6 aktiv

  adj radin, poduzetan (-tna, -tno), aktivan (-vna, -vno); ein -er Beamte činovnik u službi (koji još služi)

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > aktiv

 • 7 angespannt

  pp adj napet; -es Pferd upregnut konj; die Bilanz bleibt nach der Sanierung recht - bilanca ostaje i nakon izravnanja još dosta nategnuta

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > angespannt

 • 8 annieten

  v prikovati (-kujem), prikivati Annieten n -s, Annietung f -, -en prikivanje n annisten sich v ugnijezditi se, naseliti se Anno (lat.) godine annoch adv još tada, još sada

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > annieten

 • 9 anstehen

  vi 1. čekati u redu 2. dolikovati, pristajati etwas steht noch an još nešto treba napraviti anstehen lassen odgađati

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > anstehen

 • 10 anstehen (stand an, angestanden)

  v priličiti, prilikovati (-kujem); wohl - dolikovati (-kujem); auf etw. (ak,) - biti stalo do čega; pasti (padnem) na što; etw. - lassen oklijevati s čim, odgađati što; den Rest noch - lassen ne podignuti (-nem) ostatka; etw. steht an nešto traje; alles steht ihr gut an sve joj dobro pristaje; nicht anstehen ne ustručavati se; es steht mir nicht an nemam prava; es wird noch lange anstehen bis (bevor) još će dosta vremena proći prije nego

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > anstehen (stand an, angestanden)

 • 11 arbeiten

  v raditi, poslovati (-lujem); kommerz trgovati (-gujem); an einem Werke - raditi na nekom djelu; die Nacht durch - raditi cijelu noć; um Brot, um Lohn - raditi za svagdanji kruh, za plaću; daraufhin - raditi u određenom smjeru, smjerati na nešto; sich müde, sich zu Tode - izmučiti se radom, izmoriti se poslom; jdm. in die Hand - pomagati (-mažem) koga; ein Pferd - vježbati konja; in Leder - trgovati (-gujem) kožom; in Metall - izrađivati (-đujem) kovinu (metalske predmete); das Holz arbeitet for drvo radi, drvo je još živo

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > arbeiten

 • 12 auf

  I ppr: - dem Tisch na stolu; - den Tisch na stol; - der Insel na otoku; - die Insel na otok; - dem Lande na selu; - der Reise, - der Flucht sein biti na putu, na bijegu; ein Haus - Sand bauen graditi kuću na pijesku; - die Erde fallen pasti (padnem) na zemlju; einen Brief - die Post tragen nositi pismo na poštu; ich steige - den Baum penjem se na drvo; ich sitze - dem Baume sjedim na drvetu; -s Wort, - Treu und Glauben na poštenu riječ, na čast i poštenje; - seinen Wunsch na njegovu želju, po njegovoj želji; den Hut - dem Kopf sa šeširom na glavi; einen Wechsel - jdn. ziehen ispostaviti mjenicu na nekoga; - dem Gymnasium u gimnaziji; - der Stelle smjesta, odmah; Depesche - Depesche schicken slati (šaljem) brzojavku za brzojavkom; - das Schloß zu prema dvoru, k dvoru; - jdn. böse sein ljutiti se na nekoga; - etw. hoffen nadati se nečemu; - etw. los... protiv, u pravcu; jds. Vermögen - 100.000 Dinar schätzen cijeniti nečiji imetak na 100.000 dinara; - einen Dinar gehen 100 Paras 100 para čine jedan dinar; - das Essen schlafen spavati poslije objeda; - den Abend podvečer; - einen Augenblick načasak; - welchen Tag ist das Fest angesetzt kojega je dana određena svečanost; es ist - morgen festgesetzt određeno je za sutra; - Wiedersehen doviđenja; -s ganze Leben za cijeli život; - Leben und Tod na život i smrt; es geht - neun skoro je devet sati; ein viertel - vier tri sata i tričetvrti; - solches Betragen hin zbog takva ponašanja; -s schönste najljepše, što se igda ljepše može; er wurde -s beste bewirtet podvorili su ga što su ljepše mogli; - Ihre Gefahr na vašu odgovornost; - Kosten des Empfängers na trošak primaoca; sich - Degen schlagen tući (tučem) se sabljama; - englisch na engleskom jeziku; - einmal najednom; - einen Zug austrinken ispiti jednim gutljajem; - Scheidung klagen tužiti zbog rastave; das Wort endigt - e riječ svršava na e; - etw. folgen slijediti nešto, slijediti poslije nečesa; Schlag - Schlag letimice; bis - die Hälfte do polovice; etw. - sich nehmen preuzeti (-zmem) odgovornost; jdm. -s Wort glauben slijepo vjerovati (-rujem); - sich beruhen lassen pustiti, ne dirati u što; es hat nichts - sich to nije od nikakve važnosti; II adv; - und ab gore-dolje; - und ab spazieren šetati gore-dolje; - und nieder gore-dolje (dižući i spuštajući); - und davongehen uteći (-teknem), pobjeći (-gnem); er war schon - und davon on je već bio otišao; die Tür ist - vrata su otvorena; die Augen -! otvori oči, pogledaj bolje! noch - sein biti još na nogama (još ne u krevetu); von klein - od malih nogu, iz djetinjstva; Berg- uzbrdo; Glück - bilo sretno! -! ustaj! III conj - daß da, eda; - daß es dich nicht gereue da se ne bi pokajao. U složenicama označuje (in Zusammensetzungen bedeutet) auf -: pravac ili kretanje (eine Richtung oder Bewegung): aufsteigen uspinjali se; dodir (eine Berührung): aufliegen ležati na čemu; obnavljanje (eine Wiederherstellung): auffrischen osvježiti; potrošnju (Verbrauch); aufbrennen potpuno spaliti; namjenu za buduću upotrebu (Bestimmung zu künftigem Gebrauche): aufdörren dati sušiti; priraštaj (einen Zuwachs): aufschwellen nabreknuti

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > auf

 • 13 Aufschlag

  m -(e)s, -schläge udar; mus takt; - einer Flintenkugel nalet, udar puščanog taneta; (Kragen-) zavrtak, posuvratak (-tka) m; (Ärmel-) zarukavlje n; - eines Hutes posuvraćen obod šešira; - junger Eichen nicanje n hrastića iz palog žira; kommerz mit einem geringen - s malim nadoplatkom, s malim povišenjem cijene; für Öl gibt es noch keinen - ulje još nije poskupilo; mit einem reizenden - der Augen ljupkim pogledom, ljupko pogledavajući

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Aufschlag

 • 14 aufsetzen

  v nasaditi, nasađivati (-đujem); den Hut - staviti šešir na glavu; pokriti (-jem) glavu; noch ein Stockwerk - sagraditi još jedan kat; zum Kochen - pristaviti, staviti na vatru; (vom Flugzeug) auf den Boden - spustiti se na zemlju, aterirati; Farben - miješati boje; Lichter - pri slikanju raspodijeliti svijetla mjesta; den Wanderstab - otići (odem), dati se na put, otputiti se, otputovati (-tujem); jdm. die Krone - okruniti koga; einem Dinge die Krone - fig okruniti djelo, uspješno završiti, iron pokvariti što; eine freundliche Miene - hiniti prijaznost; dem Manne Hörner - nasaditi mužu rogove, varati muža; eine Schrift - sastaviti spis; sich - sjesti (sjednem) uspravno; sich auf das Pferd - sjesti na konja, uzjahati; der Hirsch setzt auf for jelen dobiva paroške; das Pferd setzt auf konj grize jasle

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > aufsetzen

 • 15 auseinander

  adv svaki za sebe, jedan od drugoga; sie sind noch weit - oni su još daleko jedan od drugoga, fig nisu se još nikako složili; (in Zusammensetzungen - u složenicama) raz-

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > auseinander

 • 16 auslernen

  v doučiti; man lernt nie aus uvijek može čovjek još nešto naučiti, čovjek nije nikada dosta pametan

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > auslernen

 • 17 befehlen

  (a, o) v zapovjediti, zapovijedati; was - Sie? što zapovijedate, što izvoljevate; wie Sie - kako želite; - Sie noch Fleisch? izvolite još mesa?; Sie haben befohlen vi ste mi zapovjedili, (mich berufen) vi ste me pozvali

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > befehlen

 • 18 Berg

  m -(e)s, -e brdo n, brijeg m, gora, planina f; den - hinan uz brdo; über - und Tal preko gora i dolina, gorom i dolom; zu -e fahren ići (idem) u goru, voziti se u goru; am -e stehen (halten) zaustaviti se na gori, fig naići (-đem) na poteškoće, ne znati sebi pomoći; hinter dem -e wohnen auch noch Leute i s one strane gore stanuju ljudi, fig nisi samo ti pametan, i drugdje ima pametnih ljudi, nismo ni mi na glavu pali; da steht der Ochse am - zaustavio se vol na gori (pred gorom), fig ne zna što će, ni kako će, ne zna kako da sebi pomogne; mit etw. (dat.) hinter dem -e halten nešto sakrivati iza gore, fig tajiti nešto; über alle -e sein prevaliti sve gore, fig nestati (-stanem) netragom; -e versetzen premještati gore, fig biti svemoćan (-ćna, -ćno); goldene -e versprechen obećavati (obećati) zlatna brda, fig obećavati sve i sva; jdm. stehen die Haare zu -e nekome strši kosa uvis, fig koža mu se ježi, preneražen je; wir sind noch nicht über den - još nismo prešli goru, fig još nismo svladali sve poteškoće; Berge pl min jalove pećine, gore u kojima nema ruda

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Berg

 • 19 Bissen

  m -s, - zalogaj; jdm. schmale - geben dati (davati) kome male zalogaje, slabo koga hraniti; das ist ein leckerer - to je sladak zalogaj; das ist ein saurer - to je trpak zalogaj; jdm. keinen - gönnen ne priuštiti kome zalogaja; ich habe noch keinen - gegessen nisam još ni zalogaja okusio

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Bissen

 • 20 Bitte

  f -, -n molba; dringende, inständige - silna molba; demütige - ponizna molba; auf deine - hin na tvoju molbu; eine - bei jdm. einlegen moliti nekoga za drugoga; ich habe noch eine - an dich još ću te nešto zamoliti; in die siebente - gehören (erlöse uns vom Übel) spadati u sedmu molbu (Očenaša), fig zla (pakosna) žena

  Deutsch-Kroatisch-Wörterbuch > Bitte

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Jos — Jos, Nigeria Bandera …   Wikipedia Español

 • Jos — is a city in Nigeria s middle belt and is the administrative capital of Plateau State. It is located at coord|9|56|0|N|8|53|00|E|region:NG type:city(510300), high on the Jos Plateau. During British colonial rule it became an important centre for… …   Wikipedia

 • jos — JOS, JOÁSĂ, joşi, joase, adv., adj. I. adv. 1. Aproape de pământ, la nivelul pământului; într un loc mai puţin ridicat (decât altul). ♢ De sus până jos = în întregime. De sus în jos = în direcţie verticală coborâtoare. ♢ Cu faţa în jos = (culcat) …   Dicționar Român

 • još — jȍš pril. (čest.) DEFINICIJA 1. ističe da što ne prestaje u vremenu, da traje i u času kad se govori [još i sada; još je živ; još se nije vratio]; jošće (ošće), jošte 2. ističe da se što dogodilo prije dosta ili mnogo vremena [otišao je još lani; …   Hrvatski jezični portal

 • Jos — Jos, Joss Kurzform von Namen mit »Jos«; Kurzform von → Jodokus (Bedeutung: Herr, Krieger). Joss ist auch ein Mädchenname …   Deutsch namen

 • jos — jõs įv. Neski̇̀nk kriáušių, jõs dár žãlios …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • Jos|u|e — «JOS yu ee», noun. Joshua, in the Douay Bible …   Useful english dictionary

 • Jos — (spr. J os, a. Geogr.), 1) alter Name der Insel Nio; 2) feste Stadt in Skiritis (Lakonien) …   Pierer's Universal-Lexikon

 • JOS — Jos, Nigeria (Regional » Airport Codes) * Journal of Official Statistics (Community » Media) * Joy of Satan (Miscellaneous » Funnies) * Java Operating System (Computing » Software) * Jostens, Inc. (Business » NYSE Symbols) * Jesus Our Savior… …   Abbreviations dictionary

 • Jos — v. du centre du Nigeria; cap. de l état du Plateau; 91 200 hab …   Encyclopédie Universelle

 • JOS — JOS,   Java OS …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.