Übersetzungen: von spanisch auf bulgarisch

dejémoslo+hasta+mañana

 • 1 mañana

  1. f утро, сутрин; 2. adv 1) утре; pasado mañana вдругиден; por la mañana сутринта; 2) прен. бързо, в скоро време; 3) прен. в близко бъдеще; 3. m близък бъдещ период; de mañana на зазоряване, рано сутрин; Ўhasta mañana! довиждане, до утре! (за хора, които се срещат често); Ўmañana! друг път!; muy de mañana много рано сутринта; tomar la mañana а) ставам рано, подранявам; б) пия ракия на гладно сутрин.

  Diccionario español-búlgaro > mañana

 • 2 hasta

  1. prep до; 2. adv дори, също и; Ўhasta después!; Ў hasta luego!; Ўhasta pronto! довиждане!; до скоро!; hasta no màs до немай къде, няма накъде повече; hasta nunca никога вече; hasta otra (màs ver) до скоро!; Ўhasta siempre! винаги си добре дошъл!

  Diccionario español-búlgaro > hasta

 • 3 poder1

  1. tr 1) мога, умея; имам способност, възможност да направя нещо; 2) лесно ми е, разполагам с време и място, за да направя нещо; 2. intr по-силен съм от друг, мога да го победя (предимно прен.); 3. impers възможно е; puede que llueva mañana утре може и да вали; їCrees que lloverà? - ЎPuede! Смяташ ли, че ще вали утре? - Може (и да вали)!; a màs no poder1, hasta màs no poder1 до краен предел; всичко възможно; no poder1 tragar a uno прен. не мога да понасям някого; no poder1 ver a uno прен. ненавиждам, мразя, не мога да го гледам; poder1 a uno разг. по-силен съм, побеждавам го; їse puede? може ли? (за позволение); poder (no poder1) con alguien прен. мога (не мога) да се справя с някого.

  Diccionario español-búlgaro > poder1

 • 4 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 5 ahora

  1. adv 1) сега; 2) прен. преди малко; 3) прен. след малко; 2. conj 1) дали..., или; ahora hable de ciencias, ahora de artes, siempre es atinado su juicio дали говори за наука, или за изкуство, винаги мисълта му е точна; 2) но, несъмнено; ahora bien добре, a сега; щом е така; ahora que но...; обаче; por ahora засега; hasta ahora до скоро, чао.

  Diccionario español-búlgaro > ahora

 • 6 antes

  1. adv 1) преди, по-рано; mucho antes много преди; como antes както преди; un día antes един ден преди; 2) по-добре; 3) antes bien по-скоро; antes de преди да; 2. adj предишен; по-раншен; antes hoy que mañana по-добре по-рано, по-бързо.

  Diccionario español-búlgaro > antes

 • 7 cacha

  f 1) дръжка на сгъваем нож; 2) буза; 3) задник; 4) заден крак, задни крака на дребен дивеч; hasta las cachas loc adv прен. тотално, абсолютно.

  Diccionario español-búlgaro > cacha

 • 8 camisa

  f 1) риза; camisa de día горна риза; camisa interior потник; camisa de noche (de dormir) нощница; 2) бот. ципа (шушулка) на плод; 3) грапава варна мазилка; 4) завивка; обвивка (книга, тетрадка); camisa de fuerza усмирителна риза; cambiar de camisa прен. сменям партията или политическите си идеи с користна цел; en camisa loc adv прен., разг. без зестра (за съпруга); jugar(se) hasta la camisa прен., разг. проигравам всичко.

  Diccionario español-búlgaro > camisa

 • 9 ceja

  f 1) вежда; 2) прен. връх или гребен на планина; 3) прен. облак над планина; 4) прен. издатина, изпъкналост; 5) Куб. пътека ( горска), тесен горски път; arquear las cejas прен. повдигам вежди; quemarse las cejas прен., разг. уча много; tener entre ceja y ceja прен., разг. съсредоточавам се (в мисъл, цел); hasta las cejas loc adv разг. докрай; до гуша.

  Diccionario español-búlgaro > ceja

 • 10 chichirinada

  f разг. нищо; a noche, chichirimoche; y a la mañana, chichirinada погов. вечер големи обещания, на сутринта - нищо.

  Diccionario español-búlgaro > chichirinada

 • 11 cogote

  m тил; estar hasta el cogote прен. омръзнало ми е.

  Diccionario español-búlgaro > cogote

 • 12 coronilla

  f 1) теме; 2) рел. тонзура; estar hasta la coronilla прен., разг. до гуша ми е дошло.

  Diccionario español-búlgaro > coronilla

 • 13 cuerda

  f 1) въже; cuerda de cбсamo конопено въже; cuerda metàlica телено въже; 2) муз. струна; instrumento de cuerda муз. струнен инструмент; cuerdas vocales гласни струни; 3) пружина (на часовник); dar cuerda (a un reloj) навивам часовник; 4) нерв, сухожилие; 5) фитил за оръдие; 6) мярка за дължина = 7,09 м; 7) открит ръб на скален пласт; 8) връх на планина; 9) навързани един за друг осъдени; 10) връв, шнур; 11) муз. вид глас (бас, тенор, алт и сопрано); 12) муз. диапазон на гласа; aflojar la cuerda прен. давам си почивка; отпускам дисциплината; намалявям строгостта на закона; apretar hasta que salte la cuerda прен. притискам толкова някого, че накрая другият губи търпение и избухва; apretar la cuerda прен. затягам дисциплината; por debajo de cuerda прен. под сурдинка; siempre se rompe la cuerda por lo màs delgado прен. въжето се къса там, където е най-тънко.

  Diccionario español-búlgaro > cuerda

 • 14 cuerno

  m 1) рог; 2) антена, хоботче (у насекомо); 3) pl прен. остър край, краища; 4) прен. рог на полумесеца; 5) муз. рог; 6) pl рога (при изневяра); 7) рогово образувание, използвано в промишлеността; 8) фланг на войска; en los cuernos del toro прен., разг. в голяма опастност; irse al cuerno una cosa разг. отива по дяволите; levantar (subir, poner) hasta (por, sobre) los cuernos de Luna прен., разг. въздигам до небесата; no valer un cuerno разг. нищо не струвам; poner los cuernos разг. изневерявам, слагам рога; cuerno de la abundancia рог на изобилието; Ўy un cuerno! никак, съвсем не.

  Diccionario español-búlgaro > cuerno

 • 15 cuándo

  adv interr 1) кога; 2) понякога..., понякога (друг път)...; siempre està sonriendo, cuándo con motivo, cuándo sin él винаги се усмихва, понякога с повод, друг път безпричинно; 3) с характер на същ.: el cómo y el cuándo, їhasta cuándo? докога?; їde cuándo acà? откога?

  Diccionario español-búlgaro > cuándo

 • 16 diente

  m 1) зъб; diente de leche млечен зъб; diente incisivo преден зъб; diente canino кучешки зъб; diente molar кътник; 2) зъбец; 3) зъбер; 4) висок стръмен връх (в алпинизма); 5) скилидка (чесън); diente de león глухарче, радика; a regaña dientes с отвращение, с неприязън; crujirle a uno los dientes скърцам със зъби (от яд, нетърпение); armado hasta los dientes разг. въоръжен до зъби; dar diente con diente разг. тракат ми зъбите, от студ (страх); hablar (decir) una cosa entre dientes говоря през зъби, процеждам през зъби.

  Diccionario español-búlgaro > diente

 • 17 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 18 entraña

  f 1) pl вътрешности; 2) вътрешен орган; 3) pl недра (на земя, планина); 4) pl прен. най-интимното, най-скритото; 5) прен. център; 6) прен. характер, нрав; 7) прен. нежност, обич; hombre de buenas entrañas добродушен човек; arrancàrsele a uno las entrañas прен. къса ми се сърцето; dar uno hasta las entrañas изключително щедър, либерален съм; echar uno las entrañas прен., разг. скъсвам се от повръщане, изповръщам си червата; hacer las entrañas a una criatura прен. давам му да бозае за пръв път; hacer las entrañas a uno прен. застъпвам се, умолявам за застъпничество; no tener entrañas прен. жесток, безчовечен съм; sacar las entrañas a uno прен. вадя някому душата.

  Diccionario español-búlgaro > entraña

 • 19 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 20 fecha

  f 1) дата (ден и място) на писмо; 2) дата, време; de fecha reciente скорошен, неотдавнашен; 3) просрочване, забавяне; esta carta ha tardado tres fechas това писмо е закъсняло с три дни; 4) настоящият момент, ден (понякога и pl); Hasta la fecha no ha habido noticias До днес (досега) няма новини; fecha de vencimiento краен срок, падеж; fecha ut retro вече споменатата в текста дата; fecha ut supra датата от началото на писмото.

  Diccionario español-búlgaro > fecha

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Tiempo — (Del lat. tempus, oris.) ► sustantivo masculino 1 Sucesión de instantes en los que se desarrollan los cambios de las cosas: ■ he perdido la noción del tiempo. SINÓNIMO momento 2 Cualquier período o espacio más o menos largo: ■ tardaré mucho… …   Enciclopedia Universal

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Miscelánea/Actual — Café (miscelánea) …   Wikipedia Español

 • Antropofagia en Mesoamérica — Saltar a navegación, búsqueda Escena interpretada como canibalismo en el Códice Magliabechiano, folio 73r. El contenido de este códice, proveniente del siglo XVI, es fundamentalmente religioso, como se confirma con la deidad que acompaña a los… …   Wikipedia Español


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.